Klachtenregeling
Kinderdagverblijf Wonderlief Apeldoorn werkt er hard aan om ouders tevreden te stellen over de opvang van hun kinderen. Ondanks onze inzet kan het voorkomen dat er een klacht is over een bepaalde kwestie. Dit is de reden dat Kinderdagverblijf Wonderlief een klachtenprocedure heeft opgesteld.

Aanmelden klacht (intern)
Indien een ouder ervoor kiest de klacht te bespreken met de medewerker die de klacht teweeg heeft gebracht, wordt geadviseerd een afspraak te maken, zodat de medewerker tijd heeft te luisteren naar het verhaal van de ouder.
Wanneer dit gesprek niet tot een oplossing leidt of de ouder en de medewerker het niet eens kunnen worden kan de ouder zich tot de leidinggevende en/ of directeur wenden. Dit kan overigens ook rechtstreeks.

Een klacht kan op verschillende manier binnenkomen: schriftelijk of via de mail. U kunt hiervoor gebruik maken van onze klachtenformulier. Wij zullen de klacht in behandeling nemen en deze zorgvuldig onderzoeken en bespreken met de medewerker die de klacht teweeg heeft gebracht.
Binnen 5 werkdagen zal de ouder een tegenbericht van de leidinggevende of directeur ontvangen, waarin de genomen maatregelen uiteen worden gezet. Wij streven ernaar een klacht zo spoedig mogelijk af te handelen, met een uiterlijke afwikkeltermijn van 6 weken.

Tijdens de behandeling van de klacht dient de ouder op de hoogte gehouden te worden van de voortgang, dit gebeurd via de mail. Wanneer de klacht afgehandeld wordt, dient, naast het gegeven oordeel, tevens een plan van aanpak opgesteld te worden waarin de maatregelen in een tijdspanne worden weergegeven.

Formulier klachtenregeling (intern)

 • Klachtenprocedure
 • Aanmelden klacht (extern)
  Leidt vervolgens deze actie ook niet tot een oplossing, dan kan de klant zich wenden tot de Geschillencommissie. Een ouder met een klacht kan de klacht ook direct melden bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

  Mocht het zo zijn dat een ouder een klacht heeft, heeft hij of zij het recht om per 1 januari 2016 de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Zij zullen proberen om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation.
  De Geschillencommissie beoordeelt in individuele gevallen of aan de voorwaarden wordt voldaan. Dit is onder andere wanneer de ouders niet onder de gegeven omstandigheden een klacht kunnen indienen bij de kinderopvangorganisatie.

  De uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend voor zowel de ouders en de oudercommissies als de aangesloten kinderopvangorganisatie. Deze kunnen geanonimiseerd gepubliceerd worden op hun website. Voor meer informatie kunt u kijken op: www.degeschillencommissie.nl en www.klachtenloket-kinderopvang.nl

  Kinderdagverblijf Wonderlief heeft zich per januari 2016 aangesloten bij de Geschillencommissie. Dit is een verplichte aansluiting dat in de plaats komt van de verplichting om aangesloten te zijn bij een onafhankelijke klachtencommissie. De GGD controleert de aansluiting. De registratie van de aansluiting bij, en overeenkomst met de Geschillencommissie komt in de Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) staan.

  Klachtenjaarverslagen

 • Klachtenjaarverslag 2018
 • Klachtenjaarverslag 2019